Nederlands English Français Deutsch
Gereedschap 7Verslagen

Jaarvergadering NVHPV

aangemaakt op 31 maart 2010 20:22 door ligfries

Anders, zondag 08 maart 2009.

Net als vorig jaar zullen wij tijdens de ALV te gast zijn bij de Albert Schweitzer Scouting groep, Kromwijkerdijk 116, 3448 HW Woerden.
De zaal gaat open om 10.00 uur en om 11.00 uur begint de vergadering met een onderbreking voor de lunch vanaf ongeveer 12.30 uur tot 13.30 uur.

Het bestuur heeft er dit jaar voor gekozen om geen voorprogramma aan te bieden, we beginnen wat vroeger met de vergadering en hebben op die manier alle tijd voor discussies.
De vergadering is uiterlijk om 17.00 uur afgelopen, de accommodatie moet om 18.00 uur opgeruimd zijn.

Theo van Goor en Erik van Galen hebben zich wederom bereid verklaard om voor de catering te zorgen. Om een idee te hebben hoeveel mensen er komen voor de lunch moet je je van te voren opgeven en dat kan via de knop "Inschrijven".

De notulen van het afgelopen jaar kun je hier terug vinden. De financiele stukken zijn beschikbaar op de downloadpagina's. De jaarverslagen van de diverse commissies zijn onderaan dit bericht te vinden. Op dit moment zijn daar:

  Algemeen jaarverslag
  blad: Ligfiets&
  Kampeer en Toer Commissie (KaToCo)
  Technische Activiteiten Commissie (TaCo)
  Wedstrijdcommissie
  Cycle Vision
  iHPVa
  website: ligfiets.net

Na afloop van de ALV is er de jaarvergadering van de NVHPV toerligfietsvereniging. Inschrijving aldaar.

Voorlopige Agenda

11:00
1. Opening.
2. Vaststellen van de agenda
3. Ingekomen post, mededelingen.
4. Notulen van de jaarvergadering van 16 maart 2008.
5. Terugblik van het bestuur over het afgelopen jaar.
6a. Eerste deel terugblik vanuit de diverse commissies over het afgelopen jaar (met korte vooruitblikken naar 2009).
12:30 – 13:30 Lunch
13:30 6b. Tweede deel terugblik vanuit de diverse commissies over het afgelopen jaar (met korte vooruitblikken naar 2009).
7. Prijsuitreiking aan de winnaars van het afgelopen seizoen.

8. Financieel jaarverslag.

9. Verkiezing van de voorzitter van het bestuur.
10. Verkiezing van de andere bestuursleden.

11. Vaststelling van de begroting.

12. Benoeming kascommissie.

13. 25-jarig bestaan van de vereniging.

14. Rondvraag.
Uiterlijk 17:00
15. Sluiting.

Leden die onderwerpen aan willen dragen voor de ALV worden verzocht om dit bij het bestuur kenbaar te maken.
De voorzitter en de overige leden van het bestuur stellen zich beschikbaar om hun functie voort te zetten.
Hans Wessels heeft zich beschikbaar gesteld om het bestuur te versterken. Het huidige bestuur beveelt deze kandidatuur van harte aan.
Ook de andere leden worden van harte uitgenodigd zich kandidaat te stellen om het bestuur te versterken, of kandidaten bij het bestuur voor te dragen. De vereniging heeft kan verdere versterking van het bestuur goed gebruiken.
Kandidaatstelling aub uiterlijk 1 maart bij het bestuur.

Algemeen jaarverslag 2008

Bij het opstellen van het jaarverslag 2008 zijn er geen zaken die zich meteen op de voorgrond werpen. Wat dat betreft is het een gewoon, rustig jaar geweest. Als bestuur hebben we goed op de winkel kunnen passen, al is het van tijd tot tijd frustrerend dat we door de geringe bezetting van slechts vier bestuursleden onze ambitieuze plannen moeten parkeren tot er meer menskracht beschikbaar is.
Geen grote zaken. Geen knallende ruzies of gebeurtenissen die het niveau van andere jaren flink overstijgen. Maar wel een hoop kleine zaken die aan de orde zijn geweest.
Organisatorisch is er bijvoorbeeld afgesproken om de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester van de NVHPV automatisch samen te laten vallen met diezelfde functies bij de toer-ligfietsvereniging. De contacten met de NTFU verlopen dan ook automatisch naar beide verenigingen, ook al zijn ze in administratieve zin gescheiden.

In november is er bij wijze van experiment een kaderbijeenkomst geweest. De gedachte hierachter is om van alle commissies één of meerdere leden bij elkaar te halen. Bij voorkeur die commissieleden die het meest actief zijn. Door bij elkaar te komen kunnen we elkaar beter leren kennen en van elkaars ervaringen leren. Door zo’n bijeenkomst ongeveer een half jaar na de ALV te houden, zou het als een soort tegenhanger gezien kunnen worden: op de ALV geven de leden al dan niet goedkeuring aan het gevoerde beleid. De kaderbijeenkomst kan dan bijdragen aan het vormgeven van nieuw beleid en het inzetten van acties. Deze eerste bijeenkomst werd door alle aanwezigen als nuttig en prettig beoordeeld. Ook al werd het vooral een uitgebreide kennismaking en is er van beleidsvorming niet veel gekomen, toch lijkt het een goed idee om dit ook in 2009 te herhalen.
Daarnaast wordt de samenhang binnen de vereniging ook verder bevorderd door een commissie bij het bestuur uit te nodigen, of andersom, als bestuur bij een commissie op bezoek te komen.

Binnen de vereniging heeft “personeelsbeleid” een vast plekje weten te verkrijgen. De kaartenactie was en is er om dankjewel te zeggen naar al onze vrijwilligers. Er ligt een vinger aan de pols bij de verschillende commissies om signalen op te vangen voor er tekorten aan mensen ontstaan.
Speciale aandacht voor speciale omstandigheden bij onze leden en vrijwilligers; van prettige aard – jonge ligfietsers die gezinnen komen versterken. Maar ook bij minder plezierige en ronduit verdrietige omstandigheden als het het ongeluk van onze KaToCo voorman Marcel Vriezekolk en het overlijden van Joeri Gorter en Dineke Tempelman. Als vereniging zijn we ook een gemeenschap met aandacht voor elkaar in goede en in slechte tijden.

Tegen bovenstaande afgezet lijkt de rest nauwelijks relevant. Maar toch, hoe wrang het ook klinkt, het is de hoofdmoot van het verenigingswerk om je met allerhande zaken bezig te houden die voor de bevordering van mens aangedreven voertuigen, vaak de ligfiets, van belang zijn.

Zo is er de plek in de media. Vaak op persoonlijk niveau, maar ook wel op verenigingsniveau. Een artikel in het blad van de NTFU en een redactioneel stuk in de Fiets- en Wandelwijzer. Meedenken over een regionaal TV programma, wat dan weer strand op de financiering.

Contacten met “de buitenwereld”. Samenwerking met de fietsersbond gaat uitstekend, zolang het op plaatselijk, persoonlijk niveau blijft. Zodra het op landelijk, organisatorisch niveau gaat, wordt het moeizaam.
Heel wisselend kunnen andere “externe” contacten lopen. Naar aanleiding van de afsluiting van de Hollandse Brug heeft de vereniging productief overleg kunnen plegen met Rijkswaterstaat. Eenzelfde situatie rondom de Haringvlietbrug liep zeer teleurstellend af.

Uiteindelijk zijn de meeste inspanningen gaan zitten in het reageren op situaties die zich voordoen. Re-actief dus uit noodzaak wegens de minimale bestuursbezetting. Dit is een punt van zorg, omdat de hoge werkdruk het bestuur kwetsbaar maakt, zeker voor de lange termijn.
Een vereniging kan alleen gezond blijven wanneer ze zich van binnenuit kan blijven vernieuwen en verjongen. Als bestuur wil je pro-actief bezig zijn. Nieuwe impulsen geven. Mensen inspireren. Binnen een grote, gezonde vereniging als de NVHPV moeten er toch mensen zijn die dit aanspreekt en die hieraan hun steentje willen bijdragen?

Meer info bij Bestuur van de NVHPV


Grotere kaart weergeven

Deelname aan alle activiteiten van de NVHPV geschiedt op eigen risico.Inschrijven

Inschrijven is op dit moment niet mogelijk.

Verslagen (7)

ligfries

Ligfiets& jaarverslag

Team
De redactie Ligfiets& bracht in 2008 liefst zeven nummers uit;
we begonnen met het laatste nummer uit 2007.
Het redactie-team telde vijf verse leden, waarvan er vier bleven:
Ger van Donselaar, Bas de Meijer, Kees de Rooij en Jos Hendriks.
Deze versterkten de overlevenden van 2007, Rembrandt Bakker
en Constantijn Bonebakker.
Ongewijzigd bleef de vaste support kern van opmakers Hans en Michiel
Nieuwstraten, advertentieman Pieter de Jong, correctrice
Christine Dijk en de correspondenten Manuel Stoffers, Henk Zuurbier,
Polderfietser en Kees van Malssen.
Daarnaast hadden we regelmatige kopij-steun van Paul Moraal uit
Limburg en Richard Blom.
Aan een redactie-uitje zijn we niet toegekomen, dat gaan we in 2009
zeker inhalen.
Circa vijftig procent van de kopij komt van de leden,
uit het buitenland of via een website.
De adverteerders en opmakers zorgden weer voor een kleurrijk blad.

Hartelijk dank aan allen die hebben bijgedragen!

Inhoud
We streven ernaar om aan de componenten Zelfbouw/Vliegen/Varen, Toeren/Vakantie,
Racen, Fietstests/Techniek en Evenementen in ieder nummer een artikel te wijden.
Dat lukt meestal goed, maar soms is een nummer wat eenzijdiger.
Nummer 4 repte bijvoorbeeld voornamelijk over CycleVision en ontbeerde een fietstest.
Daarnaast zijn er nog andere categorieën mogelijk die vanuit het huidige redactieteam
weinig aandacht krijgen, bijvoorbeeld (lig)fietsinfrastructuur, buitenland, lifestyle.
De planning is om in elk geval de laatste categorie in 2009 zwaarder te belichten
via portretten van ligfietsers.
Verder zijn de stuurmogelijkheden beperkt, we zijn altijd afhankelijk van
externe kopij en de individuele voorkeuren van de redactieleden.
Echte thema-nummers waren er niet in 2008, we hadden alleen twee mini-specials
met als onderwerpen CycleVision en Klimmen.
Voor 2009 ligt een speciaal jubileumnummer voor de hand, de plannen hiervoor
liggen nog niet klaar.

Versterking
Wij kijken heel tevreden terug, behalve waar het de planning betreft: In 2008
kwamen twee nummers namelijk een week of vier te laat uit. Daarin speelde ikzelf
een belangrijke rol, drukke werkzaamheden zijn de oorzaak. Ik wil graag in 2009
mijn rol als hoofdredacteur aan een geschikte kandidaat overdragen.
Qua inhoud gaan we door op de ingeslagen weg. We hebben een serie leden-interviews
in voorbereiding om uit te vinden of het blad aansluit bij de wensen van lezers.
Daarnaast kunnen we heel goed een extra redactielid of correspondent gebruiken,
met name iemand die zich wil richten op een onderwerp waar nu (te) weinig of geen
aandacht voor is. Ook iemand die wil helpen met redigeren is zeer welkom.
Dit kan zich beperken tot per nummer één artikel van een auteur die wel iets te
vertellen heeft maar het niet zo goed kan opschrijven.
Tot slot wordt het Ligfiets& deel van ligfiets.net niet goed bijgehouden,
(www.ligfiets.net/ligfietsen), en worden nieuwe nummers niet altijd
aangekondigd op ligfiets.net. Ook hiervoor zoeken we een vrijwilliger.

Rembrandt Bakker, 25 januari 2009

ligfries, 26 jan 2009 00:00

avatar

KaToCo.
Jaarverslag 2008.
Het paastreffen is goed verlopen. Ondanks de vroege pasen hadden we over het weer niets te klagen en was de opkomst naar verwachting.
Het programma kon volgens planning uitgevoerd worden en er waren geen tegenvallers.
Het herfsttreffen moest door mijn ongeluk kort voor aanvang overgedragen worden aan Nico, Jos en
Hankie. Zij hebben ondanks de korte termijn van voorbereiding het treffen tot een goed einde weten
te brengen waarvoor mijn dank. Wel is er door de lagere opkomst (slecht weer) en een misverstand
over het aantal eters een tekort ontstaan welke door de NVHPV is opgevangen.
Marcel Vriezekolk

willempiccer, 28 jan 2009 00:00

avatar

Taco.
Jaarverslag 2008.
In 2008 heb ik namens de Taco de themabijeenkomst "Snel, sneller, snelst" met als onderwerp de aerodynamica van de HPV georganiseerd op de TU-Delft. Hiervan is verslag uitgebracht in Ligfiets&.
De Taco zoekt nog steeds nieuwe leden.

Harrie Haenen.

willempiccer, 28 jan 2009 00:00

mars

Jaarverslag wedstrijdcommissie

Namens de vereniging hebben we in 2008 8 wedstrijden georganiseerd, voor nog eens 4 wedstrijden de tijdwaarneming verzorgd (waaronde het WK in Engeland) en deelgenomen aan nog 2 door anderen geörganiseerde wedstrijden in Nederland.

De jaarcompetitie liep dit jaar aanzienlijk beter dan in 2007. We hebben ervoor gekozen om minder wedstrijden op te nemen in de competitie (6) en dat heeft geleid tot een klassement met 20 renners die voldoende wedstrijden hebben meegereden. De top 3 van de competitie is: Harry Lieben, Niels van der Wal en Ymte Sijbrandij.

mars, 30 jan 2009 00:00

jack

Cycle Vision organisatie Comite
Het Cycle Vision organisatie comite kijkt terug op een succesvol jaar. De nieuwe locatie in Amsterdam is inmiddels een vertrouwd adres geworden en het evenement liep heel goed. Je kunt merken dat de vaste vrijwilligers zeer goed zijn gemotiveerd en velen hun taak al behoorlijk kennen.

De organisatie heeft zich dit jaar met name gericht op promotie vooraf aan het evenement en dat is goed gelukt. Er zijn in diverse bladen redactionele stukken verschenen en er zijn ook betaalde advertenties gezet. Het oppervlak beursstands is gegroeid. Er zijn een aantal mensen uit het cycle vision organisatie comite gestapt, een aantal van hen blijft hun taken doen zoals ze altijd deden en doen dus alleen niet meer mee met de vergaderingen.

Komend jaar richt Cycle Vision zich op de ondersteuning van de organisatie WK/Cycle Vision. De plaats van handelen wordt Tilburg. Het oppervlak beursstands wordt groter. Er is gekozen voor Tilburg vanwege de aantrekkingskracht van de verschillende parcoursen en de ondersteuning in de lokale promotie. Verder speelt mee dat we al een aantal jaren op afgesloten lokaties rijden. Dit jaar staan de wedstrijden van het WK centraal.
Uiteraard komen vertrouwde dingen zoals de Cycle Vision camping, gezamelijke maaltijden weer terug.

Jack Dekker

jack, 12 feb 2009 00:00

mars

Jaarverslag IHPVA

De International Human Powered Vehicle Association, een samenwerking tussen landelijke HPV verenigingen, heeft een hectisch jaar doorgemaakt.

In het begin van 2008 zijn de reglementen voor records enigszins aangepast en is het autonomoe record comite vervangen door een gekozen comite. Helaas is er ook een breuk ontstaan tussen de Amerikaanse HPVA en de IHPVA; dit heeft zelfs geleid tot een kaping van de naam IHPVA door de Amerikaans vereniging. Meer hierover is te lezen op www.whpva.org. De NVHPV erkent uitsluitend de IHPVA (associatie van verenigingen) als overkoepelend orgaan op het gebied van HPV's.

mars, 14 feb 2009 00:00

ligfries

Onze website: ligfiets.net
Net als 2007 is ook 2008 voor ligfiets.net een jaar zonder problemen geweest.
Het team dat de inhoudelijke kant in beheer heeft draait naar behoren. De nieuwsvoorziening loopt als een trein en de voorziening van inhoud door de gebruikers loopt goed en wordt door de vrijwilligers in goede banen geleid.
Helaas heeft de inhoudscoordinator Klaas Verzijl uiteindelijk op persoonlijke gronden zijn taak moeten teruggeven. Deze taak is ad-interim door de overall-coordinator waargenomen voor de rest van het jaar. We zijn blij dat recent Jack Leenders de inhouds-taak op zich heeft willen nemen.
Het gebruik van banners blijft nog flink achter bij de mogelijkheden. Van de reguliere toerclubs heeft alleen Plat Zwolsch gebruik gemaakt van de gratis club-banner. Verder zijn er banners geweest voor een aantal “algemene” tochten en een flink aantal verenigingsactiviteiten. Ook bedrijven maken nog steeds maar mondjesmaat gebruik van de banners.
Aan de technische kant is het goede nieuws dat de site het hele jaar stabiel gedraaid heeft. Het opnieuw programmeren vordert nog steeds gestaag. Met wat versterking zou deze taak in het komende jaar afgerond moeten kunnen worden.

ligfries, 15 feb 2009 00:00