Nederlands English Français Deutsch
Gereedschap 0Verslagen

Cycle Vision Sloten

aangemaakt op 31 maart 2010 20:22 door mars

Wedstrijd, zaterdag 02 juni 2007.

In English.

Auf Deutsch.

Ook dit jaar kan er weer geracet worden tijdens Cycle Vision. Dit jaar wordt er gereden in het Velodrome en op het buitencircuit van Sportpark Sloten in Amsterdam.

Algemene opmerkingen

Op zondag moet je een keuze maken: 's morgens danwel 100 km of 4 km achtervolging; 's middags danwel criterium of 1000 m staande start. Let daar goed op bij het inschrijven. Elke wedstrijd kent prijzen voor de nrs. 1-3. De normale veiligheidseisen en gedragsregels uit het wedstrijdreglement van de NVHPV gelden: artikelen 1, 2a, 2c, 4, 5 en 6. De inschrijving sluit op vrijdagavond 18 mei 2007.

Het inschrijfgeld voor deelname aan één of meer races bedraagt 15 euro per persoon. Deelname aan de kinderrace t/m 12 jaar is gratis. Het inschrijfgeld dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van Cycle Vision overgemaakt te worden op:
Postbank 4916787 t.n.v. NVHPV, Amsterdam
BIC: PSTBNL21, IBAN: NL85PSTB0004916787
Pas na de ontvangst van de betaling bent u echt ingeschreven.

Let op: elke deelnemer heeft een eigen loginnaam nodig op ligfiets.net om in te schrijven. Het is niet mogelijk om meerdere mensen op 1 loginnaam in te schrijven. Maak een nieuwe loginnaam.

Programma

Zaterdag 2 juni
09.00-12.00 Uurstijdrit (buitenbaan)
13.00-15.00 200 meter vliegende start (velodrome)
15.30-18.00 Baancriterium (velodrome)
18.00 Prijsuitreiking alle wedstrijden (velodrome)
20.00-22.00 Baanwedstrijden (velodrome)
20.00-20.45 Roeifietsrace (buitenbaan)
Aanlsluitend prijsuitreiking bij de finish
21.00-21.45 Velomobielrace (buitenbaan)
Aansluitend prijsuitreiking bij de finish

Zondag 3 juni
10.00-13.00 4 km achtervolging (velodrome)
10.30-13.00 100 km criterium (buitenbaan)
13.15-13.00 Kinderrace t/m 8 jaar (velodrome)
13.30-16.00 1000 m staande start (velodrome)
13.30-16.00 Criterium met voorrondes (buitenbaan)
14.30 Kinderrace t/m 12 jaar (buitenbaan)
16.00 Prijsuitreiking resterende wedstrijden en eindklassement

Algemeen klassement

De puntentelling voor mannen en vrouwen is gescheiden voor alle wedstrijden, dat betekent dat voor de meeste wedstrijden de eerste 6 mannen en de de eerste 6 vrouwen punten krijgen. De puntenverdeling is als volgt:
Roeifiets en velomobielrace: 2-1 punten.
Baanrace: in totaal 3 punten te verdelen.
Andere races: 10-7-5-3-2-1 punten.
Winnaar is degene met meeste punten, bij gelijke punten is de positie in de uurstijdrit bepalend.

BUITENBAAN

De asfalt baan heeft een lengte van 2,5 km met een viaduct erin en met snelle bochten.

Uurstijdrit

Zaterdag 9.00-12.00
Er wordt gestart op nummervolgorde (langzaam eerst) met startinterval 45-60 s. De afstand wordt teruggerekend naar exact 1 uur. Er zijn bonussen voor: 'Nederlands' ongestroomlijnd (1-3), 50+ (1), 16- (1), vrouw (1), meersporig ongestroomlijnd (1).

Roeifietsrace

Zaterdag 20.00-20.45
Criterium over 20 km (8 rondes).

Velomobielrace

Zaterdag 21.00-21.45
Criterium over 25 km (10 rondes).

100 km race

Zondag 10.30-13.00
Criterium over 100 km (40 rondes) met max. 75 deelnemers. Er zijn bonussen voor: 'Nederlands' ongestroomlijnd (1-3), 50+ (1), 16- (1), vrouw (1), meersporig ongestroomlijnd (1).

Criterium

Zondag 13.30-16.00
Vrouwen rijden direct finale. Voor de mannen vindt selectie plaats in 3 heats (geloot) over 3 rondes, nrs. 1-15 van elke heat naar A-finale
13.30 Heat 1
13.50 Heat 2
14.10 Heat 3
15.00 vrouwenfinale 4 rondes
15.30 finale 6 rondes
De einduitslag bij de mannen is finaledeelnemers eerst gevolgd door een gedeelde plaats voor de rest. Er zijn bonussen voor: 50+ (1), 16- (1).

Kinderrace

Zondag 14.30-14.50
Kinderen t/m 12 jaar rijden 2,5 km (1 ronde). Voor de jongsten t/m 8 jaar is er om 13.15 een race in het velodrome.

VELODROME

Op het Velodrome met een lengte van 200 m wordt alleen met ongestroomlijnde fietsen gereden (geen staartpunt, tassen e.d.). Losse voorwerpen aan de fiets zoals bidons zijn ook niet toegestaan i.v.m. veiligheid.

200 meter vliegend

Zaterdag 13.00-15.00
Elke rijder rijdt max. 4 ronden, de snelste ronde telt. Einduitslag is op de tijd van de snelste ronde. Er zijn bonussen voor: 50+ (1), 16- (1), vrouw (1).

Baancriterium

Zaterdag 15.30-18.00
Random indeling in 4 groepen A, B, C, D. Iedere groep racet 10 minuten. De eerste 8 van iedere heat gaan door naar de halve finales. De eerste 8 van de halve finales gaan door naar de finale. De finale duurt 15 minuten. Voor dames wordt direct de finale gereden.
Einduitslag: Finale - rest halve finale (ex aequo) - rest (ex aequo). Er zijn bonussen voor: 50+ (1), 16- (1), vrouw (1).

Baanraces

Zaterdag 20.00-22.00
De ligfietsspecialisten en het fabrikantenoverleg organiseren een tweetal races op het velodrome. Als eerste zijn er twee races van 30 minuten met elk 12 renners, waaraan de snelste ongestroomlijnden uit de uurstijdrit deel kunnen nemen. Tevens zijn er drie afvalraces van 8 minuten (maximaal 36 deelnemers).

Achtervolging 4 km

Zondag 10.00-13.00
Voorronden op tijd gevolgd door knock-out finales (8), starten aan twee zijden van de baan. Er zijn bonussen voor: 50+ (1), 16- (1), vrouw (1).

1000 m staande start

Zondag 13.30-16.00
Elke deelnemer krijgt één poging. De einduitslag is op de gereden tijd. Er zijn bonussen voor: 50+ (1), 16- (1), vrouw (1).

Cycle Vision Sloten (English)

Racing returns again this year to Cycle Vision. This year the races will take place in the Velodrome and on the outdoor racetrack of the Sportpark Sloten in Amsterdam.

General Remarks

On Sunday, you need to choose: in the morning either 100 km or 4 km pursuit; in the afternoon either criterium or 1000 m standing start. Pay close attention when you register. In each race there are prizes for the first three finishers. These normal safety requirements and rules of conduct from the NVHPV race rules apply: articles 1, 2a, 2c, 4, 5 en 6. Regi
stration closes on Friday evening 18 May 2007.

The registration fee for participation in one or more races is 15 Euro per person. Participation in the children's race, up through age 12, is free. The registration fee must be received (by bank transfer) at latest 14 days before the beginning of Cycle Vision at:
Postbank 4916787 att. NVHPV, Amsterdam
BIC: PSTBNL21, IBAN: NL85PSTB0004916787
Your registration is complete only after receipt of the payment.

Attention: each participant must have his or her own login name on ligfiets.net in order to register. It is not possible to register more than one person under one login name. Add a new login name..

Programme

Saturday 2 June
09.00-12.00 One-hour time trial (outdoor track)
13.00-15.00 200 meter flying start (velodrome)
15.30-18.00 Track criterium (velodrome)
18.00 Prize distribution for all races (velodrome)
20.00-22.00 Track races (velodrome)
20.00-20.45 Rowing bike race (outdoor track)
Prize distribution directly at the finish
21.00-21.45 Velomobile race (outdoor track)
Prize distribution directly at the finish

Sunday 3 June
10.00-13.00 4 km pursuit (velodrome)
10.30-13.00 100 km criterium (outdoor track)
13.15-13.30 Children's race up through 8 (velodrome)
13.30-16.00 1000 m standing start (velodrome)
13.30-16.00 Criterium with preliminary rounds (outdoor track)
14.30 Children's race up through 12 years (outdoor track)
16.00 Prize distribution, remaining races, and the final classification.

General classification

The calculation of points for men and women is separate for all races, which means that for most races the first 6 men and the first 6 women get points. The point distribution is as follows:
Rowing bike race and velomobile race: 2-1 points.
Track race: in total, three points to be distributed.
Other races: 10-7-5-3-2-1 points.
The winner is the person with the most points. In case of a tie, the one-hour race time determines the winner

OUTDOOR TRACK

The asphalt track has a length of 2.5 km and includes a viaduct and fast corners.

One-hour race

Saturday 9.00-12.00
The start will be according to rank (slowest first) with a starting interval of 45-60 seconds. The separation will be calculated to yield exactly one hour. There are bonuses for: 'Dutch' unfaired (1-3), 50+ (1), 16- (1), woman (1), multi-track unfaired (1).

Rowing bike race

Saturday 20.00-20.45
20 kilometer criterium (8 laps).

Velomobile race

Saturday 21.00-21.45
25 kilometer criterium (10 laps).

100 km race

Sunday 10.30-13.00
100 km criterium (40 laps) with a maximum of 75 participants. There are bonuses for: 'Dutch' unfaired (1-3), 50+ (1), 16- (1), woman (1), multi-track unfaired (1).

Criterium

Sunday 13.30-16.00
The women ride directly in the final race. For the men, there are three preliminary heats of three laps each, with the first 15 finishers in each heat going to the final race. 13.30 Heat 1;
13.50 Heat 2;
14.10 Heat 3;
15.00 women's final, 4 laps;
15.30 final, 6 laps.
The final result for the men is determined by the final-race participants first, followed by a shared place for the remainder. There are bonuses for: 50+ (1), 16- (1).

Children's race

Sunday 14.30-14.50
Children up through 12 years ride one lap of 2.5 km. For the youngest up through 8 their will be a race in the velodrome at 13.15.

VELODROME

In the Velodrome, with a length of 200 m, only unstreamlined bikes (no tail-fairing, bags, etc) are permitten. Loose articles on the bike, such as water bottles are also not allowed, in the interest of safety.

200 meter flying start

Saturday 13.00-15.00
Each rider rides a maximum of 4 laps. The fastest lap counts. The final result is the time from the fastest lap. There are bonuses for: 50+ (1), 16- (1), vrouw (1).

Track criterium

Saturday 15.30-18.00
Riders ranomized over 4 groups. Every group rides 10 min. 1st 8 enter semifinals. First 8 of semifinale enters finale. Finales races for 15 minutes.
End result order: Final - remaider semi final (ex aequo) - remainder.
There are bonuses: 50+ (1), 16- (1), woman (1).

Track races

Saturday 20.00-22.00
A number of Dutch recumbent dealers and manufacturers will organise two races on the velodrome. First of all there will be two 30 minute races of 12 participants each in which the fastest unfaired from the hours race can participate. Additionally three drop out races will be held of 8 minutes each (max 36 participants in total).

To be announced - this time has been set aside for a race to be determined by the recumbent manufacturers and specialty shops groups.

Pursuit 4 km

Sunday 10.00-13.00
Preliminary heats for time, followed knock-out finales (8), starts from two sides of the track. There are bonuses: 50+ (1), 16- (1), woman (1).

1000 m standing start

Sunday 13.30-16.00
Each participant gets one try. The final result is according to the times. There are bonuses for: 50+ (1), 16- (1), woman (1).

Cycle Vision Sloten (Deutsch)

Auch dieses Jahr können wieder auf der Cycle Vision Rennen gefahren werden. Dieses Jahr wird im Velodrom und auf der Außenstrecke des Sportparks Sloten in Amsterdam gefahren.

Allgemeine Anmerkungen

Am Sonntag muss man sich entscheiden: Am Morgen entweder 100km oder 4km Verfolgung; am Mittag entweder Criterium oder 1000m mit stehendem Start. Dies muss beim Anmelden gut beachtet werden. Jedes Rennen hält Preise für die ersten Drei bereit. Die normalen Sicherheits- und Verhaltensregeln aus dem Rennreglement des NVHPV gelten: Artikel 1, 2a, 2c, 4, 5 und 6. Die Anmeldung endet am Freitagabend, 18. Mai 2007.

Die Teilnahmegebühr für ein oder mehr Rennen beträgt 15 Euro pro Person. Die Teilnahme am Kinderrennen bis 12 Jahre ist kostenlos. Das Geld muss bis 14 Tage vor Beginn der Cycle Vision überwiesen sein auf:
Postbank 4916787 t.n.v. NVHPV, Amsterdam
BIC: PSTBNL21, IBAN: NL85PSTB0004916787
Mit dem Eingang des Geldes bei uns giltst Du als angemeldet.

Achtung: Jeder Teilnehmer benötigt einen eigenen Login-Namen auf ligfiets.net zum Anmelden. Es ist nicht möglich, mehrere Teilnehmer über einen Login-Namen anzumelden. Dazu ist ein weiterer Login-Name nötig.

Programm

Samstag 2. Juni
09.00-12.00 Stunden-Rennen (Außenbahn)
13.00-15.00 200 Meter mit fliegendem Start (Velodrom)
15.30-18.00 Bahncriterium (Velodrom)
18.00 Preisverleihung für alle Rennen (Velodrom)
20.00-22.00 Bahnrennen (Velodrom)
20.00-20.45 Ruderradrennen (Außenbahn)
Anschließend Preisverleihung im Ziel
21.00-21.45 Velomobilrennen (Außenbahn)
Anschließend Preisverleihung im Ziel

Sonntag 3. Juni
10.00-13.00 4 km-Verfolgung (Velodrom)
10.30-13.00 100 km-Kriterium (Außenbahn)
13.15-13.30 Kinderrennen bis 8 Jahre (Velodrom)
13.30-16.00 1000 m stehender Start (Velodrom)
13.30-16.00 Criterium mit Vorrunden (Außenbahn)
14.30 Kinderrennen bis 12 Jahre (Außenbahn)
16.00 Preisverleihung der übrigen Rennen und des Endklassements

Allgemeines Klassement

Die Punktezählung für Herren und Damen ist in allen Rennen getrennt, das bedeutet, dass bei den meisten Rennen die ersten sechs Herren und die ersten sechs Damen Punkte bekommen. Die Punkteverteilung ist dann wie folgt:
Ruderradrennen und Velomobilrennen: 2-1 Punkte.
Bahnrennen: Insgesamt sind 3 Punkte zu verteilen.
Andere Rennen: 10-7-5-3-2-1 Punkte.
Gewinner ist derjenige mit den meisten Punkten, bei gleicher Punktzahl ist die Platzierung im Stundenrennen entscheidend.

Außenbahn

Die Asphalt-Bahn hat eine Länge von 2,5km mit einem Viadukt und schnellen Kurven auf der Strecke.

Stundenzeitfahren

Samstag 9.00-12.00
Es wird der Reihenfolge (langsamste zuerst) mit einem Startintervall von 45-60 Sekunden gestartet. Der Abstand wird exakt auf eine Stunde zurückgerechnet. Es gibt Bonus für: "Niederländisch" unverkleidet (1-3), 50+ (1), 16- (1), Dame (1), mehrspurig unverkleidet (1).

Ruderradrennen

Samstag 20.00-20.45
Criterium über 20 km (8 Runden).

Velomobilrennen

Samstag 21.00-21.45
Criterium über 25 km (10 Runden).

100 km-Rennen

Sonntag 10.30-13.00
Criterium über 100 km (40 Runden) mit max. 75 Teilnehmern. Es gibt Bonus für: "Niederländisch" unverkleidet (1-3), 50+ (1), 16- (1), Dame (1), mehrspurig unverkleidet (1).

Criterium

Sonntag 13.30-16.00
Damen fahren direkt im Finale. Für die Herren finden 3 Heats (gelost) über 3 Runden statt, jeweils die 15 Ersten kommen ins Finale
13.30 Heat 1
13.50 Heat 2
14.10 Heat 3
15.00 Damenfinale 4 Runden
15.30 Finale, 6 Runden
Die Endergebnisse für die Herren setzen sich zusammen aus den Finale-Teilnehmern als erstes, gefolgt durch geteilte Plätze für die restlichen Teilnehmer. Es gibt Bonus für: 50+ (1), 16- (1).

Kinderrennen

Sonntag 14.30-14.50
Kinder bis 12 Jahre fahren 2,5 km (1 Runde). Für die Jungsten bis 8 Jahre gibt es ein Rennen im Velodrom um 13.15.

Velodrom

Im Velodrom mit einer Länge von 250 Metern wird ausschließlich mit unverkleideten Fahrzeugen gefahren (keine Heckverkleidung, Taschen, etc.). Abstehende Teile am Rad, wie Flaschenhalter sind ebenfalls nicht erlaubt im Sinne der Sicherheit.

200 Meter mit fliegendem Start

Samstag 13.00-15.00
Jeder Fahrer fährt maximal 4 Runden, die schnellste Runde zählt. Das Endergebnis wird durch die Zeit der schnellsten Runde bestimmt. Es gibt Bonus für: 50+ (1), 16- (1), Damen (1).

Bahncriterium

Samstag 15.30-18.00
Einteilung in 4 Gruppen (gelost). Jede Gruppe fahrt 10 min. Erste 8 gehen zum halbe Finale. Erste acht von halbe Finale gehen zum Finale. Finale fahrt 15 min. Damen fahren gleich die Finale.
Endergebnis: Finale - Rest der halbe Finale (ex aequo) - Rest (ex aequo). Es gibt Bonus für: 50+ (1), 16- (1), Damen (1).

Bahnrennen

Samstag 20.00-22.00
Die Ligfietsspecialisten und der Herstellerverbund organisieren zwei Rennen im Velodrom. Als erstes gibt es zwei Rennen von 30 Minuten Länge mit jeweils 12 Fahrern, woran die schnellsten Unverkleideten aus dem Stundenzeitfahren teilnehmen können. Zusätzlich gibt es drei Rennen nach dem K.O.-Prinzip von jeweils 8 Minuten Länge (maximal 36 Teilnehmer).

Verfolgung 4 km

Sonntag 10.00-13.00
Vorrunden auf Zeit gefolgt von K.O.-Finalen (8), Start an zwei Seiten der Bahn. Bonus für: 50+ (1), 16- (1), Damen (1).

1000 m stehender Start

Sonntag 13.30-16.00
Jeder Teilnehmer bekommt einen Versuch. Das Endergebnis bezieht sich auf die gefahrene Zeit. Bonus für: 50+ (1), 16- (1), Damen (1).

Zie ook: /tijdwaar/location.php?id=2

Meer info bij Wedstrijdcommissie


Grotere kaart weergeven

Deelname aan alle activiteiten van de NVHPV geschiedt op eigen risico.Inschrijven

Inschrijven is op dit moment niet mogelijk.

Verslagen (0)