Nederlands English Français Deutsch
Gereedschap

Gebruiksvoorwaarden

Definities

Dienst: de toegang tot en het gebruik van de informatie op ligfiets.net door de gebruiker
Voorwaarden: de gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van de dienst
Aanbieder van de dienst: Nederlandse Vereniging voor Human Powered Vehicles
Gebruiker: de natuurlijke persoon die voor persoonlijk gebruik toegang heeft tot de dienst

Algemeen

1. De gebruiker accepteert de voorwaarden opgesteld door de aanbieder van de dienst wanneer hij zich registreert voor de dienst en/of inlogt op de dienst. Voor registratie is de opgave van naam, geslacht, geboortedatum en emailadres verplicht.

2. De aanbieder van de dienst kan de voorwaarden aanpassen. Indien de voorwaarden wijzigen zal dit worden weergegeven op de inlogpagina. Indien de gebruiker na het wijzigen van de voorwaarden gebruik maakt van de dienst (inloggen) accepteert de gebruiker de gewijzigde voorwaarden. Indien u de gewijzigde voorwaarden niet wenst te accepteren dan kunt u dit melden aan de aanbieder van de dienst via webmaster@ligfiets.net.

3. De aanbieder van de dienst kan de aard van de dienst, de inhoud van de dienst en de beschikbaarheid van de dienst aanpassen, beperken, uitbreiden en/of buiten dienst stellen.

4. De gebruiker dient de toegangscode(s) tot de dienst vertrouwelijk te behandelen. Het is niet toegestaan om deze aan derden beschikbaar te stellen. De gebruiker mag de dienst niet gebruiken voor commerciële doeleinden, tenzij expliciet overeengekomen met de aanbieder van de dienst. Als de gebruiker niet meer voldoet aan de vereisten of de dienst gebruikt voor commerciële doelen of op een andere wijze als bedoeld door aanbieder, zulks ter beoordeling van de aanbieder, is het de aanbieder toegestaan om de toegang tot de dienst te beëindigen zonder voorafgaande berichtgeving aan gebruiker. Aanbieder is nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.

Inhoud van de site

5. Alle publicaties op de website zijn beschermd door het auteursrecht en/of databankrechten. Gebruiker zal niet in strijd met het auteursrecht en/of databankrechten handelen. Het is gebruiker toegestaan om voor persoonlijk gebruik publicaties van de website te kopiëren op te slaan, af te drukken of op andere wijze buiten de website vast te leggen. Het vastleggen voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik is alleen toegestaan nadat de aanbieder van de dienst voorafgaand schriftelijk toestemming heeft gegeven.

6. De aanbieder van de dienst besteedt veel aandacht aan de actualiteit en betrouwbaarheid van de informatie, welke ook gedeeltelijk van derden wordt verkregen, op de website. De aanbieder van de dienst kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, omissies, snelheid en onvolkomenheden in de verstrekte informatie.

Plichten van de gebruiker

7. Wanneer een gebruiker deelneemt aan een discussie, discussieforum, of enige andere mogelijkheid om te reageren op de website dan is het niet toegestaan om teksten en/of afbeeldingen te gebruiken die anderen intimideren, teksten en/of afbeeldingen te verspreiden, toegankelijk maken of toegankelijk laten zijn van ethisch onverantwoord materiaal, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend dient te worden verstaan materiaal dat de eerbaarheid van minderjarigen aantast of een aantasting inhoudt van het recht op privé-leven en / of de menselijke waardigheid alsmede materiaal dat een uiting is van of aanzet tot discriminatie. Indien van het voorgaande sprake is en de bevoegde autoriteiten hierom verzoeken zullen de persoonlijke gegevens van de gebruiker ter beschikking worden gesteld aan die autoriteiten.

8. De gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor enig doen of nalaten in strijd met de gebruiksvoorwaarden.

9. De aanbieder van de dienst behoudt zich bij het plaatsen van enige bijdrage van de gebruiker het recht voor - zonder hier overigens toe verplicht te zijn - om in hetgeen door de gebruiker aan de aanbieder van de dienst ter beschikking is gesteld wijzigingen aan te brengen, die zij uit redactioneel, uitgeverstechnisch of anderszins dienstig of gewenst oordeelt. Voorts is de aanbieder van de dienst is gerechtigd om zonder opgave van reden enige bijdrage van een gebruiker te verwijderen. Aanbieder is nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.

10. Het is gebruiker niet toegestaan om in zijn tekst en/of afbeelding een advertentie op te nemen, met uitzondering van dat gedeelte van de site dat daartoe specifiek is ingericht.

Toegankelijkheid van de dienst

11. De aanbieder van de dienst is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de dienst. Aanbieder is nimmer tot enige schadevergoeding gehouden indien de dienst niet beschikbaar of toegankelijk is.

12. De aanbieder van de dienst behoudt zich het recht voor om voor het gebruik van de dienst een vergoeding te vragen afhankelijk van het gebruik van de dienst door gebruiker. Hiertoe zal de aanbieder van de dienst eerst een aparte aanbieding doen aan de gebruikers.

13. Indien de gebruiker gedurende een aaneengesloten periode van dertien maanden geen gebruik meer heeft gemaakt van de dienst is het de aanbieder van de dienst toegestaan om de toegang van de gebruiker tot de dienst, zonder verdere berichtgeving, te beëindigen.

14. De gebruiker kan het gebruik van de dienst beëindigen door een mail te sturen aan webmaster@ligfiets.net. De aanbieder zal de toegang tot de dienst zo snel mogelijk beëindigen.

Overige voorwaarden

15. De wijze waarop de aanbieder omgaat met de bescherming van persoonsgegevens van gebruikers is opgenomen in de privacyverklaring.

16. Deze voorwaarden zijn opgesteld naar Nederlands recht. Geschillen welke tussen aanbieder van de dienst en de gebruiker mochten ontstaan naar aanleiding van de voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de uit hoofde des geschils bevoegde rechter te Amsterdam.